Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

VERENIGDE EIGENAARS schrijven open brief aan Minister Geens!

Geplaatst op 03 februari 2014

25 november 2013


Geachte Mijnheer de Minister,

Wij zijn zo vrij u aan te schrijven in onze hoedanigheid van directeurs van de Verenigde Eigenaars (voorheen Algemeen Eigenaarssyndicaat).

De afgelopen dagen werden onze diensten massaal gecontacteerd door bijzonder verontruste leden en dit naar aanleiding van de artikelen die in de pers zijn verschenen omtrent de “theoretische denkoefening” rond het belasten van de reële inkomsten uit verhuur.

Wij voelen ons dan ook verplicht u hiervan melding te maken vermits wij uit de reacties van onze leden zeer duidelijk kunnen afleiden dat de door de heer Van Overtveldt (De Tijd, 23 oktober 2013) geciteerde verdoken gevolgen ernstig te nemen zijn. Een totale verstoring – en verdere verschraling – van de huurmarkt valt te vrezen indien op ongenuanceerde wijze ingegrepen wordt in de belasting op vastgoed.

Vergeten we niet dat de private huurmarkt voor meer dan 80 % in handen is van kleine private verhuurders. Als een private eigenaar beslist te beleggen in vastgoed, dan is dit in de eerste plaats een keuze voor een bepaalde vorm van belegging in functie van een te verwachten rendement.

Het huidig jaarlijks netto-rendement bedraagt amper 2,5 à 3 % en staat steeds meer onder druk. De toenemende insolvabiliteit bij huurders, de gevallen van niet betaalde huur, dikwijls gepaard gaande met belangrijke huurschade, werken zeer ontmoedigend voor het beleggen in vastgoed. Het is maar zeer de vraag of de aanleg van een huurgarantiefonds in Vlaanderen – waarvan het primaire doel de bescherming van de huurder is – het tij op dat vlak zal kunnen doen keren.

Bovendien is er de realiteit van de ouderdom van het vastgoedpatrimonium in België. De meeste onroerende goederen werden gebouwd in de jaren 60 en zijn vandaag toe aan een grondige renovatie. Ook dit vergt bijzonder zware inspanningen van de verhuurder.

Deze renovatiekost wordt steeds zwaarder, gelet ook op de toenemende energieprestatievereisten die aan onroerend goed worden opgelegd.

Vanzelfsprekend staan de Verenigde Eigenaars achter het beginsel dat er enkel plaats is voor kwaliteitsvolle woningen op de huurmarkt, doch dit alles heeft zijn prijs.

Als het wijzigen van het belastingregime op huurinkomsten tot gevolg zou hebben dat deze zwaarder zouden belast worden dan thans het geval is, riskeert dit de druppel te zijn die de emmer doet overlopen en een verschuiving naar andere beleggingen tot gevolg te hebben.

Waar deze wijziging – op het eerste gezicht – een goede zaak lijkt voor de financiën van ons land, zal deze omwenteling gevolgen hebben voor het recht op behoorlijke huisvesting van velen. Er zal een kettingreactie in werking gezet worden die onvermijdelijk het economisch bestel van ons land negatief zal beïnvloeden (wat uiteraard zijn weerspiegeling zal kennen op financieel vlak).

Nogmaals, de private vastgoedeigenaar is de belangrijkste partner van de overheid die verplicht is het recht op een behoorlijke woonst te garanderen. Hij dient daarom ook gerespecteerd te worden als een gelijkwaardige partner. Het onverkort ingrijpen in een sedert lang geldend belastingregime is niet van aard vertrouwen te scheppen, nochtans essentieel voor een goed beleggingsklimaat.

Wij dringen dan ook ten stelligste aan op het meenemen van deze overwegingen in uw denkoefening en zouden het bijzonder op prijs stellen hierin betrokken te worden, op zijn minst op de hoogte gehouden te worden van elke verdere ontwikkeling hieromtrent.

Wil aanvaarden, Mijnheer de Minister, de gevoelens van onze oprechte hoogachting.

Namens de Verenigde Eigenaars

Katelijne D’HAUWERS en Elsje DE OST

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.