Gebruiksvoorwaarden website / disclaimer

1. Kennisname van de algemene voorwaarden
Door het louter gebruik te maken van huidige website verklaart de gebruiker zich akkoord met de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen, en verbindt hij zich ertoe deze na te leven.
De VZW Verenigde Eigenaars behoudt zich het recht voor deze op elk moment te wijzigen waarbij de eenvoudige publicatie op de website geldt als kennisgeving en aanvaarden aan de gebruiker.

2. Intellectuele eigendomsrechten
De broncodes, het concept, de software, de programmacodes, de inhoud, de lay-out, de structuur, de databestanden en alle overige onderdelen van deze website, evenals alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op welke wijze en onder welke vorm ook, met inbegrip van de afbeeldingen, zijn exclusief eigendom van de VZW Verenigde Eigenaars en worden gedekt door de intellectuele eigendomsrechten. Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijk andere items welke niet door de gebruiker worden gepubliceerd.
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

3. Aansprakelijkheid van de VZW Verenigde Eigenaars
De VZW Verenigde Eigenaars kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van directe of indirecte schade welke verband houdt met de toegang tot of het gebruik van de website.
In het bijzonder kan de VZW Verenigde Eigenaars nooit aansprakelijk worden gehouden voor:

  • het gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat de gebruiker van deze informatie maakt is volledig op eigen risico;
  • verlies van gegevens;
  • onderbrekingen, vertragingen, storingen e.d. in het gebruik van de website.

Deze opsomming is niet limitatief.
De teksten en de ter beschikking gestelde modellen willen informatie verstrekken, zonder dat de in deze documenten vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Verenigde Eigenaars geeft geen garanties dat de informatie die deze teksten en modellen bevat, foutloos is, zodat de gebruiker de documenten of modellen en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. De VZW Verenigde Eigenaars is nooit aansprakelijk voor de door haar verrichte handelingen dan wel het nalaten om handelingen te verrichten.

4. Externe informatie
Deze website kan links bevatten naar bestanden, website of webpagina’s van derden. Deze links en informatiebronnen worden enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De VZW Verenigde Eigenaars heeft geen zeggenschap over de inhoud of ander kenmerken van deze pagina’s, sites, bestanden of informatiebronnen en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan noch voor de schade welke uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

5. Privacy
De gegevens die dienen ingevuld te worden op deze website worden verzameld uitsluitend met het oog op de verwerking van de gegevens van de leden van de VZW en op het klantenbeheer.
De verzameling en verwerking van deze gegevens gebeurt overeenkomstig de Europese en Belgische vereisten inzake privacy en gegevensbescherming, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De VZW Verenigde Eigenaars zal de gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht is.
De VZW Verenigde Eigenaars draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het betreft evenwel een inspanningsverbintenis in hoofde van Verenigde Eigenaars en zij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade welke hieruit zou voortvloeien.
Vragen over het privacybeleid van de VZW Verenigde Eigenaars of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:
Vzw VERENIGDE EIGENAARS Violetstraat 21, 1000 BRUSSEL

6. Slotbepalingen
De nietigheid van een artikel heeft niet de algehele nietigheid van deze disclaimer tot gevolg. De nietigheid van een clausule zal ertoe leiden dat deze wordt vervangen door een geldige clausule welke dezelfde geest weergeeft.
Alle betwistingen welke voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van de website zullen uitsluitend worden onderworpen aan de rechtbanken in het gerechtelijke arrondissement Brussel.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.   Info   Akkoord