Online registratie contracten en plaatsbeschrijvingen

Leden kunnen de registratie van huurcontracten en plaatsbeschrijvingen aan onze diensten toevertrouwen.

Wat hebben we nodig:

1. Een kopie van het ondertekende document (huurovereenkomst of plaatsbeschrijving):

 

  • Ofwel stuurt u elektronisch naar registratie@ve-pr.be  het PDF-bestand van het ondertekend document (om praktische redenen worden geen apart gescande bladzijden, noch foto’s van documenten aanvaard).
  • Ofwel geeft u een papieren kopie van het ondertekend document af in één van onze kantoren of stuurt u dit met de post op naar ons kantoor te Brussel: Violetstraat 21, 1000 Brussel.

 

De identiteit van de partijen moet duidelijk én leesbaar vermeld zijn, evenals het rijksregisternummer of bij gebrek aan rijksregisternummer, de datum en plaats van geboorte.

 

2. Het toestemmingsformulier vereist door de Privacywetgeving ondertekend door huurder en verhuurder en het addendum toestemmingsformulier dat aangeeft op welke wijze de huurwaarborg gevestigd  is.           

Deze formulieren worden gratis ter beschikking gesteld bij de aankoop van een nieuw contract. U kan het ook gratis bij onze diensten verkrijgen.

 

3. Laat u alleen de plaatsbeschrijving of een document overdracht van huur door onze diensten registreren en heeft u het huurcontract niet door ons laten registreren, dan dient u ons ook een kopie van het initiële huurcontract te bezorgen Wij kunnen immers enkel documenten registreren waarvoor wij de registratie van uw huurcontract zelf hebben volbracht.         Opgelet!
Voor de registratie van huurovereenkomsten betreffende uitsluitend huisvesting dienen wij alle gevraagde documenten in ons bezit te hebben ten laatste 10 dagen vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden na de ondertekening en dit om een boete wegens laattijdige registratie te vermijden. Voor andere contracten ten laatste 10 dagen vóór het verstrijken van de termijn van vier maanden na de ondertekening ervan.

 

Bij het versturen van de documenten elektronisch of per post: gelieve het bedrag van 32 euro over te schrijven op rekening BE72 3631 2461 3516 met vermelding: 'Registratie + lidnummer + naam van  de huurder'. Bij afgifte van de documenten in één van onze kantoren, vragen wij om de registratiekosten ter plaatse contant te betalen of met payconiq.

 

Gelieve  erover te waken dat het dossier volledig is. Bij een onvolledig dossier zal er, voor de bijkomende administratieve afhandeling (zoals mailwissels of telefoons voor het bekomen van de ontbrekende info), een extra kost worden aangerekend van 20 euro, die desgevallend nog kan verhoogd worden in functie van de extra tijd die besteed wordt aan de behandeling van het dossier.


Na registratie bezorgen wij u het ontvangstbewijs van aanbieding ter registratie en voor zover de registratie gelijktijdig is uitgevoerd, ook het bewijs van registratie.

 

Bijkomende inlichtingen ?

E-mailadres: info@ve-pr.be
Postadres :
Verenigde Eigenaars
Violetstraat 21 - 1000 Brussel

Contacteer het kantoor te Brussel: 02 880 60 24

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.   Info   Akkoord