Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

Vlaanderen - Huurgarantiefonds in werking sedert 01.01.2014

Geplaatst op 04 februari 2014

Op 1 januari 2014 is het Vlaams huurgarantiefonds van start gegaan.
In het Eigenaarsmagazine van februari 2014 wordt uitgebreid ingegaan op de werking van het fonds.

Kort kan nu al meegegeven worden dat het huurgarantiefonds enkel tussenkomt voor huurovereenkomsten aangaande goederen in het Vlaamse Gewest die het hoofdverblijf van de huurder betreffen (dus niet als het gaat over huurovereenkomsten tweede verblijf, handelshuur, professionele verhuringen enz.).

Enkel de geregistreerde huurcontracten afgesloten op 1 januari 2014 of later kunnen worden opgenomen in het fonds. Het is de datum van de ondertekening van de overeenkomst die bepalend is.
De aanvraag tot aansluiting bij het fonds dient door de verhuurder te worden ingediend binnen de twee maanden na de datum van de ondertekening van de huurovereenkomst.

Het huurgarantiefonds komt tegemoet bij huurachterstand als:

  1. de huurder een huurachterstand van drie maanden heeft EN
  2. de vrederechter hem uitstel van betaling verleent en een afbetalingsplan oplegt EN
  3. de huurder het opgelegde afbetalingsplan niet naleeft.

De tegemoetkoming van het huurgarantiefonds is gebonden aan de naleving door de aangesloten verhuurder van strikte termijnen. Worden deze niet gerespecteerd, komt het huurgarantiefonds niet meer tussen in de huurachterstand.

Als de vrederechter geen afbetalingsplan oplegt of een afbetalingsplan oplegt dat langer duurt dan 12 maanden kan het huurgarantiefonds geen tegemoetkoming uitbetalen. Het fonds raadt aan hiermee rekening te houden bij het formuleren van de vordering voor de vrederechter. Dit neemt niet weg dat de vrederechter uiteraard volledige beoordelingsvrijheid behoudt bij de behandeling van de vordering.

De verhuurder betaalt eenmalig een aansluitingsvergoeding van 75 € per huurcontract. Dit bedrag mag niet doorgerekend worden aan de huurder.
De tegemoetkoming van het fonds bedraagt de huurprijs voor drie maanden met een maximum van 2.700 EUR en is enkel verschuldigd voor die maanden waarin de huurder de voorwaarden van het vonnis aangaande de betaling van de huurachterstallen niet of gedeeltelijk heeft nagekomen en dit gedurende de termijn waarbinnen de vrederechter de aanzuiveringsregeling opgelegd heeft, met een maximum van twaalf maanden.

Meer informatie over het fonds kan bekomen worden op :

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.