Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

PERSCOMMUNIQUE : VERENIGDE EIGENAARS NEMEN STANDPUNT IN : GEEN HUURINDEXSPRONG !

Geplaatst op 27 februari 2015

Ondanks het door onze vereniging reeds ingenomen standpunt stellen wij vast dat ook vandaag nog steeds de discussie woedt over het toepassen van een indexsprong inzake huurprijzen en dit op aansturen van de CD&V daarin gesteund door haar vakbondsachterban.

Deze partij verliest uit het oog dat loonindexatie en huurindexatie twee fundamenteel verschillende zaken zijn, beheerst door eigen index én indexatiemechanisme, die niets met mekaar vandoen hebben.

Moet eraan herinnerd worden dat de indexatie van huurovereenkomsten slechts een maal per jaar kan plaatsvinden, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, en dit bij toepassing van de wettelijke formule aan de hand van de gezondheidsindex.

De lonen worden maar geïndexeerd als de spilindex met 2% overschreden is en op basis van de evolutie van de consumptieprijzen.

Indien de federale regering thans heeft beslist op het vlak van de loonindexatie in te grijpen, dan is dit ingegeven door economische motieven. Meer specifiek is de betrachting van onze regering de concurrentiepositie van de bedrijven veilig te stellen en op die wijze ook de tewerkstelling gunstig te beïnvloeden. Daarbij dient gesteld dat de Regering aankondigt sociale correcties te zullen zodat de zwakste inkomens deze indexsprong niet zullen moeten ondergaan en/of compensaties zullen krijgen. Tenslotte werd een akkoord onderschreven met de vakbonden waarbij het, ondanks de indexsprong, toch mogelijk is loonsopslag te geven (en minderinkomsten dus zullen kunnen gecompenseerd worden).

De Verenigde Eigenaars kunnen vanuit hun ervaring niet oordelen over de wenselijkheid van een indexsprong inzake lonen, maar feit is dat de argumenten om de indexatiesprong te rechtvaardigen absoluut niet spelen inzake de huurprijzen.

Een indexsprong inzake huurprijzen is onaanvaardbaar en houdt geen rekening met volgende gegevens :<:p>

  • De huurprijzen bleven het laatste decennium achter op de woningprijzen. Sinds 2000 zien we dat de kloof tussen de koopprijzen van woningen en de huurprijs steeds verder uiteenloopt, zodat een verhuurder steeds meer geld op tafel moet leggen voor de aankoop van een huis en in verhouding steeds minder huurgeld terugkrijgt.
  • Bovendien worden de verplichtingen voor verhuurders alsmaar zwaarder. Denken we maar aan de energieprestatienormen die worden opgelegd en de minimale vereisten waaraan woongelegenheden moeten voldoen. Rekening houdende met de ouderdom van het vastgoedpatrimonium is renovatie voor private eigenaars dus dagelijkse kost. De evolutie van de prijs inzake bouw wordt beheerst door de ABEX-index die een versnelde evolutie kent ten opzichte van de gezondheidsindex. Ook de verzekeringen worden geïndexeerd aan de hand van de ABEX-index.
  • De fiscale lasten op vastgoed nemen eveneens toe (denken we maar aan de indexatie van het kadastraal inkomen en het voornemen van de Brusselse Regering om de onroerende voorheffing te verhogen). Ook hier is het duidelijk dat deze lasten veel sneller stijgen in vergelijking met de huurprijzen, beheerst door de gezondheidsindex.

De indexatie van de huurprijzen (op dit ogenblik overigens minimaal tot zelfs negatief) bovendien nog eens over te slaan zal dus noch de economie stimuleren, noch de private huurmarkt stimuleren.

Zowel huurders als verhuurders zullen de loonindexsprong moeten ondergaan, met dien verstande dat de zwakste beroeps- of vervangingsinkomens gespaard zouden blijven. Niets rechtvaardigt dat private verhuurders een tweede maal gesanctioneerd zouden worden, temeer daar zij de meest betrouwbare partner van de overheid zijn in diens grondwettelijke plicht tot het garanderen van een behoorlijke woonst voor eenieder.

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.