Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

Persbericht - Verenigde Eigenaars reageren: Versterking van de huurmarkt via misteryshopping – zeer slecht idee!

Geplaatst op 20 juli 2016

Minister HOMANS verkondigde gisteren in de pers over te gaan tot subsidiëring van de eigenaarsverenigingen opdat zij in het kader van het Vlaamse anti-discriminatiebeleid “aan zelfregulering zouden doen” en waarbij het aan de eigenaarsverenigingen zelf zou zijn om aan misterycalls te gaan doen…

Onze verbazing was totaal : wij hebben misteryshopping als antwoord op discriminatie steeds verworpen en in de conceptnota die enkele uren voordien via een persbericht van het kabinet HOMANS werd verspreid, wordt met geen woord gerept over “misteryshopping”!

De Verenigde Eigenaars wensen dan ook duidelijk te reageren : wij vragen respect voor dé partner bij uitstek van de overheid – dit is de private eigenaar die verhuurt en alzo de overheid helpt haar verplichtingen te voldoen om het recht op wonen aan iedereen te garanderen. De beleidsoptie die gisteren in de pers naar voren kwam getuigt van een totaal misprijzen voor de verhuurders en hun belangenverenigingen.

 

In het verleden (en o.m. in het editoriaal EM van november 2015) hebben wij ons duidelijk over het verwerpelijk karakter van discriminatie uitgesproken. De ervaring leert dat de kwalificatie van “goede” huurder NIET afhangt van het ras van een persoon, diens geslacht, leeftijd enz… en dat het dus onzinnig is om op basis van één van deze criteria iemand per definitie als huurder uit te sluiten. Laat hier vooral geen twijfel over bestaan: de Verenigde Eigenaars veroordelen elke vorm van discriminatie.

Alle actoren werkzaam binnen de sector van de huisvesting zijn het erover eens zijn dat discriminatie de toegang tot de private huurmarkt belemmert. Daarentegen is de vraag hoe deze discriminatie dan wel moet bestreden worden, voorwerp van discussie. Sommigen trekken ronduit de kaart van de repressie, anderen zijn van oordeel dat er vooral gesensibiliseerd moet worden, nog anderen pleiten voor een tweesporenbeleid:  helpt de zachte aanpak niet, dan gaat men voor de harde.

Dit gezegd zijnde is het zo dat op de private huurmarkt zich meestal meerdere kandidaten aanbieden voor eenzelfde woning en dat de verhuurder hoe dan ook een keuze moet maken.

De beleidsmakers dienen daarbij vooral voor ogen te houden dat verhuurders een “positieve” keuze maken voor een bepaalde kandidaat en dat dit geen discriminatie inhoudt van de kandidaten die uit de boot vallen.

Daarom verzetten de Verenigde Eigenaars zich onder meer tegen praktijktests (mystery shopping): deze tests (wanneer de geteste persoon de private verhuurder zelf is) laten immers in de praktijk niet met zekerheid toe te bepalen of het gaat om discriminatie dan wel om selectie. Zij houden geen rekening met persoonlijke elementen die moeilijk meetbaar zijn.  Immers, alles hangt af van de concrete intentie van de verhuurder, zoals ook de Diversiteitsbarometer Huisvesting aangeeft :  “De  vraag  bestaat  wel  of  het  zich  informeren  over  de  situatie  van  een  kandidaat‐huurder discriminerend is of eerder door de informatievrager wordt gebruikt om beter te  kunnen inschatten welk risico een kandidaat‐huurder voor de verhuurder inhoudt (…) is informatie vragen een  goed of een  slecht teken of kan het beide zijn?” 

Dit wil niet zeggen dat we als eigenaarsvereniging niet waakzaam moeten zijn en dat elke vorm van discriminatie bestreden moet worden. Informeren en sensibiliseren is hier van primordiaal belang.

De Verenigde Eigenaars hebben in dat verband reeds – op eigen kosten – diverse initiatieven ondersteund en informeren en sensibiliseren dagelijks hun leden.

Een “goede” huurder is een huurder die zijn huur correct betaalt en respect opbrengt voor het verhuurde goed door het degelijk te onderhouden. Een verhuurder die zelf een kwaliteitsvolle woning aanbiedt mag hiervoor een correcte prijs vragen; hij heeft daarbij het legitieme recht uit verschillende kandidaten de – naar zijn oordeel – “beste” te selecteren?.

Daarom staan de Verenigde Eigenaars achter de wettelijke verplichtingen inzake affichering van huurprijs, huurlasten en EPC-score. Dit zijn effectieve instrumenten om discriminatie tegen te gaan.

Tevens hebben we een standaard inlichtingenfiche uitgewerkt waarvan we het gebruik – op het gepaste moment – aanraden. Voorafgaand aan elke verhuring wordt een persoonlijk contact aanbevolen met de huurder. Ten slotte raden we ook aan de solvabiliteit van de huurder na te gaan vooraleer tot contracteren over te gaan.

Uiteraard geldt hier als criterium niet de aard of de bron van het inkomen maar wel dient nagegaan te worden of wat van het inkomen overblijft na aftrek van huur en lasten (het zogenaamde restinkomen), nog voldoende is om de huurder toe te laten een menswaardig leven te leiden dit is zowel in het belang van de verhuurder als van de huurder.

Legitieme selectie is essentieel om menselijk drama’s – zoals een uithuiszetting er één is – te voorkomen.

Daarom, alsmede om inzake de voorgenomen regionalisering van de huurwetgeving, onze andere bezorgdheden over te maken, hebben de Verenigde Eigenaars sedert het aantreden van Minister HOMANS herhaaldelijk om een onderhoud gevraagd en herhalen zij deze vraag – met nog meer urgentie – vandaag.

Versterking van de private huurmarkt – en de conceptnota gaat daar grotendeels op in – is het antwoord op de huisvestingscrisis : het openen van de heksenjacht op private eigenaars is dat zeker niet!

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.