Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

INDEXERING VAN DE HUURPRIJS: EEN ELEMENTAIR RECHT VOOR DE VERHUURDER

Geplaatst op 15 januari 2015

Uittreksel uit het Eigenaarsmagazine van april 2012
De mogelijkheid om de huurprijs aan te passen aan de stijgende levensduurte is een basisrecht voor de verhuurder, ook al doet hij het niet systematisch elk jaar.

Heel wat verhuurders indexeren niet elk jaar, om diverse redenen (vergeten, de huurder willen een plezier doen, de vrees dat die huurder het contract opzegt, e.d.). Als ze dan na enkele jaren wel indexeren, zijn er nogal wat huurders die zich afvragen of de eigenaar daartoe wel het recht heeft. De aanpassing van de huur zal dan immers redelijk groot zijn, vermits de indexberekening gebeurt op basis van de aanvanghuur en de aanvangsindex.

We begrijpen dat de huurders niet opgezet zijn met deze vraag, maar eigenaars-verhuurders hebben wel degelijk het recht om zo te werk te gaan. Voor de “vergeten” indexaties aangaande het hoofdverblijf van de huurder, mogen zij slechts teruggaan voor de maand van de aanvraag van de indexatie aan de huurder én de drie maanden die eraan voorafgaan.

Sommige huurders menen dat de verhuurder, door een tijdlang niet te indexeren zijn recht hierop heeft verloren. De afstand van een recht is vanuit juridisch oogpunt evenwel slechts effectief, indien deze afstand expliciet gebeurt. Dit is niet het geval wanneer de titularis van dit recht (= de verhuurder) zich louter onthoudt van het uitoefenen van dit recht. Het zou anders zijn indien in het huurcontract de verhuurder er zich uitdrukkelijk toe verbindt (gedurende een bepaalde periode) de huurprijs niet te indexeren.

Heel wat huurders menen ook dat de verhuurder de aanpassing van de huurprijs zou moeten berekenen in vergelijking met het jaar voordien en niet teruggaan tot het begin van het huurcontract.
Zij steigeren als zij de aanzienlijke verhoging van de huurprijs vaststellen, maar vergeten dat, gedurende de jaren waarin de verhuurder geen indexatie vroeg, zij een huurprijs genoten die minder was dan wat mocht gevraagd worden.

Paradoxaal genoeg is het stilzitten van de verhuurder (in het voordeel van de huurder) van aard om een conflictuele situatie te creëren tussen beide partijen. Bovendien, hoe meer jaren er verstrijken, hoe hoger het risico op conflict wordt.

De verhuurder doet er dus goed aan om zijn recht tot indexeren uit te oefenen. Als hij om één of andere reden dit recht niet wenst niet te uitoefenen gedurende een bepaalde periode, doet hij er toch goed om zijn huurder op de hoogte te brengen van dit voornemen en te vermelden dat het niet gaat om een definitieve afstand van dit recht. Nog beter is om hem elk jaar de indexberekening toe te sturen en hem te melden dat hij deze niet of slechts gedeeltelijk (bijvoorbeeld ten belope van de helft) zal toepassen. Zo weet de huurder welke “cadeau” hij jaarlijks krijgt en zal hij niet uit de lucht vallen indien de verhuurder op een dag beslist om toch de verhoging te vragen.

De indexatie praktisch De indexatie van de huurprijs wordt berekend volgens volgende formule:basishuurprijs x nieuw indexbasisindex
De basishuurprijs is de huurprijs die volgt uit de overeenkomst of een vonnis, met uitsluiting van alle kosten en lasten.
De basisindex is het cijfer van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens dewelke de basishuurprijs werd overeengekomen.
De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Voorbeeld
Een huurovereenkomst getekend op 25 oktober 2010 om in voege te treden op 1 november 2010, met als basishuurprijs 500 €.
De huuraanpassing mag gevraagd worden vanaf de maand november 2011, volgens de formule:
500 € x 116,96 (index 10.2011) = 516,20 €
113,29 (index 09.2010)

  1. Voor de indexering van de huurprijzen, moet sedert 1 februari 1994 de gezondheidsindex worden gebruikt (zie voorlaatste bladzijde van elk magazine).
  2. Men moet steeds de aanvangsindex en de nieuwe index volgens dezelfde “basis” (kolom dus) gebruiken. Of men dan 2 indexen uit basis 1996 of uit basis 2004 gebruikt, het resultaat blijft hetzelfde.
  3. Om een huurcontract van vóór 1983 te indexeren, gebruikt men als basishuur de laatst betaalde huur in 1983. Men indexeert deze contracten jaarlijks op 1 januari en gebruikt als basisindex deze van december 1983 op basis 1988 (dus 82,54).
  4. Als het huurcontract een aanvangsindex op basis 1981 (die officieel niet meer bestaat) voorziet of een andere nog vroegere basis, dan zoekt men de equivalente index in basis 1988.
  5. Voor nieuwe contracten gebruikt men bij voorkeur de basis 2004.

Bij twijfel contacteert u de indexdienst van VE-PR.

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.