Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

Het houden van dieren door huurder

Geplaatst op 27 augustus 2018

In de zondagskrant van 26 augustus jongstleden liet Vlaams Minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (NV-A), optekenen dat de clausule die huurders enkel toelaat huisdieren te houden mits voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van de verhuurder werd aangepast in samenspraak met de Verenigde Eigenaars.

Wij willen die ‘samenspraak’ en de manier waarop die clausule volgens de Minister werd aangepast toch nuanceren.

 

In onze magazines van november 2012 en november 2004 hebben wij reeds uitgebreid toegelicht dat het absoluut verbod tot het houden van huisdieren zonder verwijzing naar enige hinder, meestal niet stand houdt voor de vrederechter omdat het een aantasting is van het recht op eerbiediging van het privé-leven, het gezinsleven en de woonplaats en dus strijdig met het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

 

De clausule die wij van oudsher opnemen in onze huurcontracten luidde dan ook als volgt : ‘De huurder mag enkel huisdieren houden mits het schriftelijk akkoord van de verhuurder en op voorwaarde dat ze noch direct, noch indirect enige schade veroorzaken, noch de rust binnen het gebouw verstoren. Bij niet-naleving van deze verplichtingen zal de toestemming ingetrokken worden.’

Minister Weyts heeft ons in het voorjaar uitgenodigd op zijn kabinet met het verzoek voorgaande clausule toch enigszins te versoepelen. Hij stelde volgende clausule voor : ‘De huurder mag in beginsel in de gehuurde woning (een) huisdier(en) houden. Door de ondertekening van deze huurovereenkomst verbindt hij zich er toe dat zijn huisdier(en) noch direct noch indirect schade aan de gehuurde woning toebrengen, of in het algemeen overlast veroorzaken. Het verzuim om aan deze verbintenis te voldoen kan aanleiding geven tot de ontbinding van de huurovereenkomst.’

 

Dit voorstel werd door onze juridische dienst onderzocht. Wij dienden dit af te wijzen, onder meer om volgende redenen :

  • Een huurder kan er zich niet toe verbinden dat zijn huisdier geen schade toebrengt of overlast veroorzaakt. Hij kan er zich hoogstens toe verbinden de door zijn huisdieren aangebrachte schade of overlast te vergoeden.
  • Vaak zijn het de inkomenszwakke huurders die (de meeste) huisdieren hebben. Bij deze huurders is de huurwaarborg – die momenteel nog steeds maar 2 maanden huur bedraagt – meestal het enige executieobject waarover de verhuurder beschikt om de huurschade op te verhalen en dat bedrag dekt lang niet de mogelijke die dieren kunnen veroorzaken.
  • De bewijsplicht van overlast (schade zal sowieso op het einde moeten vastgesteld worden) wordt verlegd naar de verhuurder – die gaat moeten procederen. De ervaring leert ons dat een rechter niet vaak zal oordelen dat de overlast voldoende zwaar is om de ontbinding van het contract te rechtvaardigen. Hoogstens zal de huurder verzocht worden zich te ontdoen van het dier dat overlast veroorzaakt.

Toch wensten de VE constructief mee te denken aan een alternatieve clausule. Het leek ons  zinvol een onderscheid te maken naargelang het gehuurde goed een huis, dan wel een appartement is.

 

Volgende clausules werden dan ook, in samenspraak met het kabinet van Minister Weyts toegevoegd aan de bestaande clausule (de voorwaarde van het schriftelijk akkoord van de verhuurder blijft dus behouden !) :

Voor een huis :De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden".

We raden onze leden aan om in het contract onder de bijzondere voorwaarden hun weigering van huisdieren te motiveren (bijvoorbeeld siertuin, aanwezigheid van honden in aanpalende tuin, geen tuin, enkel kleine binnenkoer....).

Voor een appartement : "De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden en de statuten of het reglement van orde van het gebouw het houden van huisdieren niet verbieden".

 

Een weigering zou bijvoorbeeld kunnen gemotiveerd worden door als het verhuurde goed een   kleine studio is, er geen optimale isolatie is, de specifieke aankleding van het goed, … Bij de specifieke aankleding denken we bijvoorbeeld aan gemeubelde appartementen met ingebouwde eiken kasten, lederen zetels, tapijt, gordijnen, eiken parket, ….

 

De kwestie is natuurlijk hoever een verhuurder daarin kan gaan. Kan hij weigeren als het gehuurde goed is afgewerkt met luxueuse materialen zoals gelakte deuren, marmeren venstertabletten, … ?  Kunnen persoonlijke ‘kenmerken’ van de huurder meespelen (bvb is de huurder een persoon die werkt en weinig thuis is, die m.a.w. weinig tijd heeft om zijn dier uit te laten en op een ‘dierwaardige’ manier te laten wonen (niet permanent opgesloten), …?

 

Onze vereniging houdt uiteraard de belangen van de leden voor ogen. Ons uitgangspunt is dat een huurder die meent dat de eigenaar ten onrechte dieren weigert, zelf stappen dient te ondernemen en niet omgekeerd.

 

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.