Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

BRUSSEL : Afschaffing solidariteit waterverbruik huurder is nu echt een feit!

Geplaatst op 11 maart 2014

BRUSSEL : INDIVIDUELE WATERMETERS ? VERHUURDER MOET NIET MEER BETALEN ALS HUURDER IN GEBREKE BLIJFT !
De ordonnantie van 30 januari 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2014. 10 dagen na deze publicatiedatum zal deze ordonnantie in werking treden en komt er eindelijk een einde aan het sedert jaren bestaande onrecht dat verhuurders moesten opdraaien voor de niet betaalde waterrekeningen van hun huurders (zie ook EM februari 2014). Eerder was de logische afschaffing van deze solidariteit reeds bekomen in Vlaanderen (onverkort) en in Wallonië (onder bepaalde voorwaarden) (zie EM oktober 2013).

De ordonnantie van 8 september 1994
Deze ordonnantie voorzag in de solidariteit tussen abonnee en gebruiker voor de betaling van elke aan de waterleverancier verschuldigde som, als het ging over twee verschillende personen: de eigenaars (die automatisch als “abonnee” werden bestempeld) waren dus solidair met hun huurders (de “gebruikers”) en verplicht om hun onbetaalde rekeningen te regelen.

De ordonnantie van 30 januari 2014.
De verantwoordelijkheid van de verhuurder voor de onbetaalde rekeningen van zijn huurder wordt afgeschaft wanneer de woongelegenheid voorzien is van een individuele watermeter.

De nieuwe bepaling luidt als volgt :

Wanneer de gebruiker geen houder is van een zakelijk recht op het aangesloten gebouw, kan de abonnee niet solidair en ondeelbaar verplicht zijn ten aanzien van de schuldenaar om alle door de gebruiker na zijn ingebrekestelling niet betaalde bedragen te betalen, op voorwaarde dat :
  • het gebouw vooraf uitgerust werd met een door de distributeur erkende meter per wooneenheid, waarbij de plaatsing van de meter ten laste valt van de eigenaar;
  • hij het bewijs levert dat hij de distributeur binnen vijftien werkdagen na de wijziging van de bewoner van het goed op de hoogte heeft gebracht van de identiteit van de vertrekkende gebruikers en, in voorkomend geval, van de intrekkende gebruiker door middel van een daartoe door de distributeur voorzien formulier, alsook van de meterstand;
  • een ongebruikelijk hoog verbruik niet volgt uit de toestand van de private installaties waarvoor de abonnee verantwoordelijk is.

Volgens de voorbereidende werkzaamheden wordt een toename van het verbruikte watervolume ongebruikelijk geacht als het sedert de laatste opname verbruikte watervolume meer dan het dubbel bedraagt van het gemiddelde watervolume dat de verbruiker tijdens de vorige periode verbruikte.

Deze voorwaarden zijn cumulatief : de individuele meters moeten erkend zijn door HYDROBRU; bovendien moeten de mededelingsplicht strikt worden nageleefd en zal er geen sprake mogen zijn van ongebruikelijk hoog waterverbruik te wijten aan de toestand van de installatie waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is.

Geen individuele watertellers?
De kostprijs verbonden aan de installatie van de individuele watermeters wordt geraamd op 668 euro, plus de loodgieterskosten. De vaststelling blijft dat het technisch ook niet steeds mogelijk is om tot de installatie van deze meters over te gaan.

Het spreekt vanzelf dat als de verhuurder abonnee en gebruiker is (omdat er maar één waterteller is voor het ganse gebouw) hij dan ook als enige opdraait voor de betaling van de waterfactuur.
Dergelijke verhuurder bepaalt best duidelijk in de huurovereenkomst in welke mate de huurder dient tussen te komen in de betaling van het verbruikte water.

Individuele waterteller of niet, de type-huurovereenkomsten van de Verenigde Eigenaars voorzien in elke hypothese.
Wil u graag weten hoe u de huurovereenkomst correct moet invullen, aarzel dan niet onze juridische dienst te contacteren.

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.