Andere diensten

Kwaliteitscertificaat voor Syndici

De VERENIGDE EIGENAARS hebben samen met de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB) een kwaliteitscertificaat voor Syndici van mede-eigendommen uitgewerkt.

De wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994, zoals gewijzigd in 2010 en 2012, heeft de bevoegdheden en verplichtingen van de syndicus omschreven, maar er bestaan nog heel wat lacunes en onduidelijkheden, waaraan zowel de mede-eigenaars als de syndici zouden willen verhelpen. Er werd door hun vertegenwoordigers een commissie opgericht die zal beslissen over de toekenning en intrekking van het certificaat.

Een syndicus kan het certificaat bekomen als hij zich engageert de bepalingen van een Charter te respecteren en aan de gestelde voorwaarden te voldoen. De verplichtingen opgelegd aan de syndicus zijn drieërlei:

  • administratief beheer : met het oog op transparantie, moet de geschreven overeenkomst tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars een beschrijving van zijn prestaties bevatten en met name een duidelijk onderscheid maken tussen zijn gewone opdrachten (begrepen in het gangbare ereloon) en de bijzondere opdrachten (die het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke honorering). Teneinde de communicatie te verbeteren, moet de syndicus binnen de 14 dagen antwoorden op de briefwisseling die naar hem wordt gericht en binnen dezelfde termijn de notulen van de algemene vergadering versturen.
  • financieel beheer : de syndicus verbindt er zich toe om de afrekeningen binnen strikte termijnen op te maken en te verzenden. Hij zal een strikt en controleerbaar incassobeleid voeren en regelmatig rappels versturen.
  • technisch beheer : de syndicus zal jaarlijks een technisch rapport voorleggen over de toestand van het gebouw. Indien belangrijke werken nodig blijken, zal hij beroep doen op een expert en zal hij meerdere offertes vragen. Hij zal tevens een afschrijvingstabel maken van alle vitale delen van het gebouw, die tevens de basis zal vormen voor het opstellen van een onderhoudsplan op langere termijn.

Mede-eigenaars kunnen bij de commissie klacht neerleggen tegen hun syndicus. De eventuele sanctie kan bestaan uit een verwittiging, berisping, schorsing of schrapping van het recht om het certificaat aan te wenden.

Syndici kunnen een aanvraag tot het bekomen van het certificaat richten tot het secretariaat van de commissie (op de zetel van de VERENIGDE EIGENAARS ). Het aanvraagformulier, de integrale tekst van het Charter en de geactualiseerde lijst van de gecertificeerde syndici kunnen geraadpleegd worden op de website van de Commissie

Kwaliteitscertificaat voor Syndici – Website

Lijst gecertifieerde syndici